Acenter.hu
          
Vissza az Acenter.hu nyitó oldalra
Amennyiben hasznosnak találja oldalunkat, kérjük kattintson
a Facebook Tetszik vagy Like gombra! Köszönjük!
   // www.acenter.hu / Szolgáltatások / Magyar temetők: temető nyitvatartás, temetkezés Magyarországon városonként / Jász-Nagykun-Szolnok megye / Jászalsószentgyörgy (5054) / Jászalsószentgyörgyi temető - Jászalsószentgyörgy

Az Ön hirdetésének a helye!
ceg kukac Acenter.huAz Ön hirdetésének a helye!
ceg kukac Acenter.hu

Az összes tartalmat:A hét képe, 2013. 13. hét: Lakitelek - temető


Amennyiben bármilyen információja van temetőinkről, vagy szívesen látná honlapunkon az Ön által készített fotókat, kérjük juttassa el hozzánk, és moderálás, lektorálás, feldolgozás után kitesszük az oldalra.

Különösen értékes minden olyan információ, amely a régi, lezárt (vagy akár már felszámolt) temetőinkkel kapcsolatos (régi emlék, történet, újságcikk, fotó, videó, hangfelvétel stb.). Kérjük, ossza meg Ön is a birtokában lévő értékes információkat, amelyeket lehet, hogy már csak Ön tud az országban! Segítsen nekünk, hogy megőrizhessünk a temetőinkről minél több, minél gazdagabb információt az utókor, nemzetünk számára!

Széchenyi István szavai tökéletesen összefoglalják portálcsoportunk mottóját:

"Ha tudni akarod, hogy egy nemzet mennyire becsüli meg a múltját, nézd meg a temetőit."

Mi mindent megteszünk annak érdekében, hogy Magyarország temetőiről minél több információt tudjunk közkinccsé tenni, ill. hogy régi temetőinkről minél több adatot meg tudjunk őrizni az utókor számára. Segítsen nekünk Ön is ebben, amennyiben lehetősége van rá. Köszönjük előre is az erőfeszítéseit!
Itt tudja megtekinteni az együttműködő partnereink és azon személyek listáját, akik hozzánk hasonlóan időt és energiát áldoztak arra, hogy az oldalon lévő információkat pontosítani tudjuk.


Az oldal átalakítás, frissítés alatt van, a hiányos információkért elnézést kérünk!

Látogasson vissza később is, mert az adatok folyamatos frissítés, javítás és pontosítás alatt állnak.

Amennyiben ki tudja egészíteni az itt látható információkat, kérjük, tegye meg:Köszönjük!Jászalsószentgyörgyi temető - Jászalsószentgyörgy


Temető kapu


Jászal­só­szent­györgy nagy kiter­je­désű római kato­li­kus temetője a köz­ség keleti végén, a Jász­la­dányra vezető út déli olda­lán talál­ható. A temető több mint két évszá­za­dos múltra tekint­het vissza: az 1766-os "cano­nica visi­ta­tio" (püs­pöki egy­ház láto­ga­tási jegyző­könyv) ren­deli el, hogy a temp­lom körüli temető betel­té­vel a köz­ség egy új temetőt nyis­son. Fel­mé­ré­sek sze­rint a jelen­legi temp­lom körül több mint 7000 lélek van elte­metve. A főpász­tori meg­ha­gyás­nak és Mária Teré­zia által ins­pi­rált, idő­köz­ben meg­je­lenő hely­ha­tó­sági ren­de­le­tek­nek is meg­fe­lelően az új temetőt -egész­ség­ügyi okok­ból- a tele­pü­lé­sen kívül jelen­legi helyén 1775-ben nyi­tot­ták meg. A meg­nyi­tás utáni idők­ben több­ször is bőví­tet­ték, ame­lyet egy-egy nagy kőke­reszt állí­tá­sá­val jelöl­tek is. 1850-től a kato­li­kus temetőtől keletre kb. 200 négy­szögöl terü­letre temet­kez­tek a zsi­dók. Nagyon érté­kes már­vány sír­em­lé­kek vol­tak ebben a temető­ben, mely a máso­dik világ­há­ború után meg­szűnt a sír­em­lé­kek pedig eltűntek.

2008 őszén is bővült a temető -nem hagyo­má­nyos módon-, még­pe­dig egy kis "sír­kert" fel­ál­lí­tá­sá­val a rava­ta­lozó mögötti üres terü­le­ten. Simon Károly helyi lokál­pat­ri­óta, aki évek óta csa­lád­fa­ku­ta­tás­sal is fog­lal­ko­zik, azt tapasz­talta, hogy a temető­ben ren­ge­teg a földbe süllyedt, vagy onnan kifor­dult érté­kes régi sír­ke­reszt, mely szer­te­szét hever. A temetői bejá­rá­sok során erő­sö­dött meg benne az a gon­do­lat, hogy egy helyen lehes­sen látni eze­ket a régi sír­je­le­ket, hiszen taní­ta­nak min­ket élő­ket a múlt tisz­te­le­tére és ezál­tal gon­do­la­to­kat, érzé­se­ket ébresz­te­nek bennünk.

Lukácsi László - Jászalsószentgyörgy temetője és védett sírkertje

2009. máju­sá­ban alá­írásra került az egy­ház és az önkor­mány­zat között egy meg­ál­la­po­dás, mely­nek célja a már évek óta húzódó sza­bá­lyo­zat­lan temető fenn­tar­tási köte­le­zett­ség tisz­tá­zása és a temető­vel kap­cso­la­tos lakos­sági pana­szok meg­szün­te­tése volt. A meg­ál­la­po­dás­ban rög­zí­tésre került az, hogy az önkor­mány­zat a temetőt ren­del­te­tés­szerű hasz­ná­lat­hoz meg­fe­lelő álla­potba hozza és fenn­tartja (kaszá­lás, bok­rok írása, par­koló és rava­ta­lozó kar­ban­tar­tása). A temet­ke­zési szol­gál­ta­tást továbbra is külső vál­lal­ko­zás végzi.

Temetői rend:

A temető nyit­va­tar­tási rendje:

  • Ápri­lis 1-től - szep­tem­ber 30-ig 7.00 - 20.00 -ig
  • Októ­ber 1-től - már­cius 31-ig 8.00 - 18.00 -ig

Egyes és ket­tes (kopor­sós) sír­he­lyek hasz­ná­lati ideje a meg­vál­tás­tól szá­mí­tott 25 év. Min­den bete­me­tés­kor a meg­vál­tást úgy kell kiegé­szí­teni, hogy az utolsó bete­me­téstől 25 évig érvé­nyes legyen a megváltás.

Urna­fülke hasz­ná­lati ideje 10, urna­sír­hely (kolom­bá­rium) hasz­ná­lati ideje 25 év, sír­bolt (kripta) hasz­ná­lati ideje 60 év. A teme­tési hely felett ren­del­kező vagy annak örö­köse a lejárt hasz­ná­lati idő után a sír­helyt újra­vált­hatja. A lejárt hasz­ná­lati idejű teme­tési hely (tör­vény adta kere­tek között) újra­ér­té­ke­sí­tésre kerül! Sír­bolt (kripta) léte­sí­tése épí­tés ható­sági enge­dély­kö­te­les. Sírkő, sír­em­lék, urna­sír (kolom-bárium) temető tulaj­do­nosi (temető­gond­noki) enge­déllyel állít­ható. A temető­ben temetni, továbbá urnát, sír­em­lé­ket, elhe­lyezni és a temetőből elszál­lí­tani, temetőn belül áthe­lyezni, a Temető­sza­bály­zat­ban meg­ha­tá­ro­zott egyéb fel­té­te­lek meg­léte ese­tén, kizá­ró­lag a temetői nyil­ván­tar­tá­sok­ban tör­tént bejegy­zé­sek után lehet!

A teme­té­sek rendje: teme­tés a világi mun­ka­rend sze­rinti mun­ka­na­po­kon történik

A temető­ben temet­ke­zési szol­gál­ta­tási tevé­keny­sé­get a temető tulaj­do­nos meg­bí­zottja végez­het. A temető­ben csak a sírok, sír­bol­tok, sír­em­lé­kek díszí­té­sére szol­gáló tár­gyak (koszo­rúk, vázák, virá­gok, mécse­sek, gyer­tyák, stb.) helyez­hetők el. A teme­tési helyek (sírok, krip­ták, kolum­bá­ri­u­mok, stb. ...) és annak köz­vet­len kör­nye­ze­té­nek (kör­ben 60 cm-re) taka­rí­tása a teme­tési hely felett ren­del­kező min­den­kori köte­les­sége. A kelet­ke­zett sze­me­tet a kije­lölt sze­mét­tá­ro­lókba kell gyűj­teni. A temető­ben gyer­tyát, vagy mécsest gyúj­tani leg­később a kapu­zá­rás előtt fél órá­val sza­bad. A tűz­ve­szély elke­rü­lé­sé­hez szük­sé­ges intéz­ke­dé­se­ket annak kell meg­tenni, aki a gyer­tyát vagy a mécsest meggyújtotta.

Tilos a temető­ben tüzet rakni, sze­me­tet, elszá­radt koszo­rú­kat meggyújtani!

A temető­ben vég­zendő min­den mun­kát - kivéve a hoz­zá­tar­to­zók részéről tör­ténő sír­gon­do­zást, teme­tési hely virág­gal tör­ténő díszí­té­sét - a temető­gon­dok­nak be kell jelen­teni. Fát, cser­jét a temető terü­le­tén magán­sze­mély köz­te­rü­letre csak a temető­gond­nok enge­dé­lyé­vel ültet­het. A sírra és attól max. 30 cm-re csak olyan örök­zöld ültet­hető, amely tel­jes kifej­lett­sé­gé­ben nem maga­sabb 1,5 m-nél és átmérője nem több 1,6 m-nél. A 2 m magas­sá­got elérő, vagy a nem gon­do­zott, a síron túl nyúló ültet­vé­nye­ket a temető­gond­nok eltá­vo­lítja és az eltá­vo­lí­tás költ­sé­geit a sír gon­do­zá­sára köte­le­zet­tel meg­té­rít­teti. Sírok között bár­mi­féle lóca, pad, műtárgy elhe­lye­zése tilos! A temető­ben 14 éven aluli gyer­mek csak szülői fel­ügye­let­tel tar­tóz­kod­hat! Tilos a temető­ben bár­mi­nemű rek­lám­te­vé­keny­sé­get foly­tatni! A temető terü­le­tére láto­ga­tó­nak kutyát és egyéb álla­tot bevinni tilos!

A temető­ben tilos gép­ko­csi­val köz­le­kedni, kivéve

  • Moz­gás­sé­rül­tet szál­lító jármű,
  • Temet­ke­zési szol­gál­tató gép­járműve,
  • Egyéb temető­gond­noki enge­déllyel, pl. sír­kö­ves mun­kák­nál, stb.
A temető­ben elhe­lye­zett virá­gok, koszo­rúk, sír­em­lé­kek, egyéb műtár­gyak meg­ron­gá­lá­sá­ért, eset­le­ges eltu­laj­do­ní­tá­sá­ért vagy elemi csa­pás­ból eredő káro­kért a temető tulaj­do­nosa és meg­bí­zottja felelős­ség­gel nem tar­to­zik! A temető egész terü­le­tén tilos min­den olyan maga­tar­tás, mely a kegye­le­tet sérti, a temetőbe láto­ga­tó­kat meg­bot­rán­koz­tatja, vala­mint a hely szel­le­mi­sé­gé­hez nem illik! Aki az egyes sza­bály­sér­té­sekről szóló 218/1999 (XII. 28.) Kor­mány­ren­de­let­ben fog­lalt tör­vé­nyi tény­ál­lás­ban meg­ha­tá­ro­zot­ta­kon túl, a Temető­sza­bály­zat­ban fog­lal­ta­kat meg­sérti - vonat­kozó ren­de­let sze­rinti - pénz­bír­ság­gal sújtható.

A temető címe: 5054 Jászal­só­szent­györgy, Temető utca


Térkép, útvonaltervezés, menetrend:

 
 
 

Ugrás az oldal tetejéreugrás az oldal tetejére  |   www.acenter.hu címlap  |   honlap térkép, sitemap  |   kapcsolatfelvétel az Acenter.hu-val
Magyarország temető térképe   |   temetők képei

Copyright © 2009-2024 WWW.MAXELINE.HU | A www.Acenter.hu az MXCMS8 keresőoptimalizált rendszert használja.